با مطالعه این کتاب می توانید به اطلاعات مفیدی در زمینه علم مدیریت دست یابید و از آن در مدیریت کسب و کار خود استفاده نمایید.