آرشیو : مدیریت مالی 1

جزوه درس مدیریت مالی (۱) – استاد قاسمی

جزوه درس مدیریت مالی (1) - استاد قاسمی

جزوه حاضر از ابتدای مبحث مدیریت مالی شروع شده و به مهم ترین مفاهیم این درس پرداخته است.

جزوه درس مدیریت مالی (۱) – دانشگاه پیام نور

جزوه درس مديريت مالي (1) - دانشگاه پیام نور

این جزوه در جهت آشنایی با تکنیک های حداکثر کردن ثروت و استفاده بهینه از منابع مالی گردآوری شده است.