از نرم افزار Primavera Project Planner برای زمان بندی و همین طور کنترل پروژه های مختلف استفاده می شود.