آرشیو : زمین ساخت

اسلاید زمین ساخت ورقه ای

اسلاید زمین ساخت ورقه ای

عناوینی که در این فایل آموزشی به آن اشاره شده است عبارتند از : نظریه زمین ساخت ورقه ای از آغاز تا کنون ، نظریه آلفرد وگنر ، انطباق حاشیه ی قاره ها ، سنگواره ها ، آب و هوا ، نظریه هری هس ، انواع حرکت ورقه ها ، گسل ها و زلزله ها.

جزوه زمین ساخت

جزوه زمین ساخت

موضوعاتی که در این جزوه مورد بحث قرار گرفته است عبارتند از : نظریه های مختلف زمین ساختی – ساختمان زمین – جدایش قاره ها – گسترش بستر اقیانوسها – اساس زمین ساخت صفحه ای