آرشیو : نقشه برداری

کتاب تعیین موقعیت عوارض با GPS

کتاب تعیین موقعیت عوارض با GPS

سرفصل های این کتاب عبارتند از : کاربردهای GPS ، بخش های مختلف سیستم GPS ، استفاده از روش های تفاضلی ، تأثیر آرایش هندسی ماهواره ها در تعیین موقعیت ، سیستم مختصات ، روش های تعیین موقعیت ، ترازیابی با GPS و منابع خطا در GPS.

جزوه نقشه برداری استاد اسدی نیا

جزوه نقشه برداری استاد اسدی نیا

عناوینی که در این جزوه مورد بررسی قرار گرفته است عبارتند از : تعریف نقشه ، تعریف نقشه‌ برداری ، مقیاس و انواع آن ، انواع نقشه از لحاظ موضوع