در این کتاب به موضوعاتی نظیر معرفی مفاهیم ژئوشیمیایی ، عناصر رفتاری ، تعادل ترمودینامیکی و مسیر و فرآیندهای ژئوشیمی پرداخته شده است.