جزوه آب های زیرزمینی استاد غزالی فر در هفت جلسه گردآوری شده است. امیدواریم رضایت دانشجویان زمین شناسی را در بر داشته باشد.