آهن دهمین عنصر فراوان در جهان و اولین فلز سنگین در پوسته زمین محسوب می شود ، بدین جهت تقریباً در تمام کانسارها وجود دارد.