کتاب حاضر توانسته است با استفاده از تصاویر محیط نرم افزار Catia 5 ، بخوبی خواننده را با کاربردهای این نرم افزار آشنا سازد.