آرشیو : ریاضی کاربردی

کتاب ریاضی کاربردی برای مهندسان و فیزیکدانان ، ویرایش سوّم

کتاب ریاضی کاربردی برای مهندسان و فیزیکدانان ، ویرایش سوّم

در این بخش یکی از کتاب های مرجع که به طور گسترده در ریاضیات کاربردی مورد استفاده قرار گرفته و به چندین زبان در سراسر جهان پخش شده است را می توانید دریافت نمایید.

جزوه درس ریاضی کاربردی – استاد حسینی

جزوه درس ریاضی کاربردی - استاد حسینی

در این بخش می توانید جزوه درس ریاضی کاربردی را دریافت کنید. این جزوه از مبحث مجموعه ها شروع شده است و حسن ختام آن هم بحث بردارها می باشد.