آرشیو : پژوهش در عملیات 1

جزوه درس پژوهش در عملیات (۱) – استاد صالحی

جزوه درس پژوهش در عملیات (1) - استاد صالحی

در این جزوه به موضوعاتی نظیر مدلسازی ، روش ترسیمی ، روش سیمپلکس ساده ، روش سیمپلکس M ، روش دو مرحله ای ، روش ثانویه پرداخته شده است.

جزوه درس پژوهش در عملیات (۱) – استاد نیسی

جزوه درس پژوهش در عملیات (1) - استاد نیسی

این جزوه به عناوینی نظیر مدل سازی ، روش های حل مدل ، حالات خاص ، مدل های غیر استاندارد و تئوری ثانویه پرداخته است.