آرشیو : حسابداری میانه 1

جزوه درس حسابداری میانه (۱) – استاد مشکی و مقدم

جزوه درس حسابداری میانه (1) - استاد مشکی و مقدم

این جزوه برگرفته از کتاب حسابداری میانه (۱) ، نوشته آقایان مهدی مشکی و عبدالکریم مقدم می باشد که توسط جناب آقای علیرضا غلامی کیان در قالب PowerPoint تهیه و گردآوری شده است.

جزوه درس حسابداری میانه (۱) – استاد مشکی

جزوه درس حسابداری میانه (1) - استاد مشکی

درس حسابداری میانه (۱) به عنوان یکی از دروسی که در آن بیشترین تأکید بر مفاهیم نظری حسابداری می باشد ، ازجایگاه ممتازی در بین دروس حسابداری برخوردار است.

جزوه درس حسابداری میانه – استاد قاسمی

جزوه درس حسابداری میانه - استاد قاسمی

این جزوه به بررسی موضوعاتی نظیر شرکت های سهامی ، اوراق قرضه و سرمایه گذارها می پردازد.