هدف اصلی این جزوه ، آشنا شدن دانشجویان حسابداری با نحوه تلفیق حساب های شرکت اصلی و شرکت های فرعی می باشد.