آرشیو : حسابداری صنعتی 3

جزوه درس حسابداری صنعتی (۳) – استاد صالح نژاد

جزوه درس حسابداری صنعتی (3) - استاد صالح نژاد

هدف این جزوه ، آشنا ساختن دانشجویان با موضوعاتی نظیر بودجه بندی جامع درمؤسسات تولیدی ، برنامه ریزی هزینه های سرمایه ای ، تجزیه و تحلیل انحرافات فروش و سود از بودجه جامع ، هزینه های مرتبط با تصمیم گیری و حسابداری مسئولیتی می باشد.

کتاب Cost Accounting ، نوشته Michael Maher

کتاب Cost Accounting ، نوشته Michael Maher

کتاب حاضر که به زبان انگلیسی نوشته شده اطلاعات جامعی در رابطه با حسابداری صنعتی در اختیار شما قرار می دهد.