آرشیو : اصول تنظیم و کنترل بودجه

جزوه بودجه ریزی دولتی – استاد فقیهی

جزوه بودجه ریزی دولتی - استاد فقیهی

در این جزوه به تشریح مفاهیم و اصطلاحات بودجه ای و همچنین فرایند مربوط به بودجه ریزی پرداخته شده است.

کتاب Budgeting And Decision Making ، نوشته Walther و Skousen

کتاب Budgeting And Decision Making ، نوشته Walther و Skousen

کتاب حاضر از چهار بخش اصلی به نام های “برنامه ریزی برای رسیدن به موفقیت” ، “ابزار ارزیابی عملکرد سازمانی” ، “روش های گزارش گیری در حمایت از تصمیم گیری های مدیریتی” و “آنالیز تصمیم گیری های مدیریتی” تشکیل شده است.

کتاب Working Capital and Strategic Debtor Management ، نوشته Robert Alan Hill

کتاب Working Capital and Strategic Debtor Management ، نوشته Robert Alan Hill

این کتاب به بررسی مبحث مدیریت سرمایه در گردش و اعتبار بودجه مربوط به سیستم پرداخته است.