آرشیو : مباحث جاری حسابداری

کتاب Liabilities And Equity ، نوشته Walther و Skousen

کتاب Liabilities And Equity ، نوشته Walther و Skousen

این کتاب از سه بخش اصلی با عناوین بدهی های جاری و تعهدات کارفرما ، تعهدات بلند مدت و حسابداری حقوق صاحبان سهام شرکت تشکیل شده است.

جزوه درس مبانی حسابداری – ﻣﻬﺮداد ﻣﯿﺮزازاده

جزوه درس مبانی حسابداری - ﻣﻬﺮداد ﻣﯿﺮزازاده

این جزوه ابتدا به تعاریف و واژگان مربوط به حسابداری پرداخته است. سپس عناوینی مثل معادله اساسی حسابداری و عناصر آن ، انواع حساب ها ، قواعد ثبت مالی حساب ها ، دفاتر حسابداری و حسابداری شرکت ها را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

کتاب Dynamic Costing ، نوشته Troels Troelsen

کتاب Dynamic Costing ، نوشته Troels Troelsen

کتاب Dynamic Costing(هزینه یابی پویا) ، به عناوینی نظیر هزینه ، توابع هزینه ، محاسبات و انواع هزینه های مختلف به عنوان یک تابع تصمیم گیری پرداخته است.

کتاب Current Assets ، نوشته Walther و Skousen

کتاب Current Assets ، نوشته Walther و Skousen

این کتاب شامل سه بخش اصلی می باشد که به ترتیب به مسائل خاص برای بازرگانان ، پول نقد و سرمایه گذاری های بسیار و حساب های دریافتنی پرداخته است.

کتاب Using Accounting Information Exercises II ، نوشته Walther و Skousen

کتاب Using Accounting Information Exercises II ، نوشته Walther و Skousen

این کتاب چند مشکل در زمینه مباحث و اطلاعات جاری حسابداری را مورد بررسی قرار داده و همچنین راه حل هایی نیز برای برطرف شدن آن ها ارائه داده است.