آرشیو : مباحث جاری حسابداری

کتاب Liabilities And Equity ، نوشته Walther و Skousen

کتاب Liabilities And Equity ، نوشته Walther و Skousen

این کتاب از سه بخش اصلی با عناوین بدهی های جاری و تعهدات کارفرما ، تعهدات بلند مدت و حسابداری حقوق صاحبان سهام شرکت تشکیل شده است.

ادامه مطلب

جزوه درس مبانی حسابداری – ﻣﻬﺮداد ﻣﯿﺮزازاده

جزوه درس مبانی حسابداری - ﻣﻬﺮداد ﻣﯿﺮزازاده

این جزوه ابتدا به تعاریف و واژگان مربوط به حسابداری پرداخته است. سپس عناوینی مثل معادله اساسی حسابداری و عناصر آن ، انواع حساب ها ، قواعد ثبت مالی حساب ها ، دفاتر حسابداری و حسابداری شرکت ها را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

ادامه مطلب

کتاب Dynamic Costing ، نوشته Troels Troelsen

کتاب Dynamic Costing ، نوشته Troels Troelsen

کتاب Dynamic Costing(هزینه یابی پویا) ، به عناوینی نظیر هزینه ، توابع هزینه ، محاسبات و انواع هزینه های مختلف به عنوان یک تابع تصمیم گیری پرداخته است.

ادامه مطلب

کتاب Current Assets ، نوشته Walther و Skousen

کتاب Current Assets ، نوشته Walther و Skousen

این کتاب شامل سه بخش اصلی می باشد که به ترتیب به مسائل خاص برای بازرگانان ، پول نقد و سرمایه گذاری های بسیار و حساب های دریافتنی پرداخته است.

ادامه مطلب

کتاب Using Accounting Information Exercises II ، نوشته Walther و Skousen

کتاب Using Accounting Information Exercises II ، نوشته Walther و Skousen

این کتاب چند مشکل در زمینه مباحث و اطلاعات جاری حسابداری را مورد بررسی قرار داده و همچنین راه حل هایی نیز برای برطرف شدن آن ها ارائه داده است.

ادامه مطلب

کتاب Accounting Cycle Exercises I ، نوشته Walther و Skousen

کتاب Accounting Cycle Exercises I ، نوشته Walther و Skousen

کتاب حاضر در ۸ فصل به تمرین هایی در زمینه چرخه حسابداری پرداخته است.

ادامه مطلب

کتاب The Accounting Cycle ، نوشته Larry M.Walther و Christopher J.Skousen

کتاب The Accounting Cycle ، نوشته Larry M.Walther و Christopher J.Skousen

با مطالعه این کتاب می توانید مباحثی نظیر اطلاعات حسابداری ، حرفه و شغل حسابداری ، معادله اساسی حسابداری ، دفتر کل و بسیاری دیگر را فرا بگیرید.

ادامه مطلب

کتاب استانداردهای حسابداری ، نوشته فیروز کُردی

کتاب استانداردهای حسابداری ، نوشته فیروز کُردی

سرفصل های این کتاب عبارتند از : مبنای تهیه استانداردهای حسابداری – دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری – تهیه و ارائه صورت های مالی – انحراف از استانداردهای حسابداری.

ادامه مطلب