این کتاب که در دو بخش گردآوری شده، به مباحث مرتبط با ستارگان ، زمین و تأثیرات آن ها بر محیط پیرامون انسان ها پرداخته است.