در این فیلم آموزشی ، چگونگی استفاده از کتابخانه قدرتمند jQuery در  ASP.Net و ارتباط با سرور از طریق متد AJAX بخوبی مورد بررسی قرار گرفته است.