فایلهای صوتی کلاس طراحی الگوریتم استاد عباسی فرد به ترتیب جلسات (جلسات ۱٫۵ ساعته)