این کتاب به دو بخش عمده تقسیم می شود ، بخش اول مقدمه ای بر زبان برنامه نویسی جاوا می باشد و کدهای مختلف را بعنوان نمونه نشان می دهد و قسمت دوم نیز بیشتر به جزئیات این زبان برنامه نویسی پرداخته است.