مباحث مطرح شده در این کتاب کمک می کند تا به سرعت تفاوت بین علوم کامپیوتر و برنامه نویسی کامپیوتر را درک کنید.