یکی از مسائل ساده درس طراحی الگوریتم مسئله اعداد اول است که شرح آن را در فایل PDF زیر می توانید ملاحظه بفرمایید :