در این کتاب ، سعی شده است به برخی از تکنیک هایی که باعث افزایش سرعت و بهینه سازی دستورات در SQL می شود ، اشاره گردد.