در این کتاب آموزش راه اندازی سایت از مبتدی تا پیشرفته قرار دارد که این آموزش ھا شامل موضوعاتی مثل اجاره فضا تا کار با کنترل پنل ھا و انواع سیستم ھای مدیریت محتوا می باشد.