کتابی که پیش روی شماست، شامل چهارده فصل و یک ضمیمه در انتها بوده و سعی دارد مرحل و روش های ساخت منوها و DVD های حرفه ای را برای خوانندگان و کاربران علاقه مند توضیح دهد.