این کتاب به معرفی ۱۹ نکته کوچک امّا مهم در نرم افزار Internet Download Manager (مدیریت دانلود) پرداخته است.