در این آموزش ، نحوه تهیه گزارشات ویندوزی و گزارشات تحت وب با استفاده از نرم افزار Stimulsoft Reports Ultimate مورد بررسی قرار می گیرد.