در این قسمت می توانید فیلم آموزش پخت فطائر اسفناج که در تاریخ ٣۱ اردیبهشت ۱٣۹٣ توسط خانم صادقی در برنامه به خانه بر می گردیم آموزش داده شده است را دریافت نمایید.