کتاب حاضر متن فارسی استاندارد ISO 27001:2005 بوده که توسط مهندس میلانی ترجمه شده است