این مقاله که نوشته آیت الله محمدهادی معرفت(ره) می باشد به بررسی این پرسش که “چرا حضرت لوط، دختران خود را به کافران پیشنهاد داد؟” پرداخته و آیات مرتبط با این پرسش را بیان نموده است.