این کتاب برای کاربرانی که می خواهند صفحه وبشان را به کمک HTML و CSS ایجاد کنند، مناسب و مفید می باشد. ضمناً کتاب پیش رو، ترجمه کتاب Learn HTML and CSS with W3Schools می باشد.