کتابی مفید در مورد آموزش ها و مطالبی که مهندسان جوان باید به آن دقت کنند را می توانید دریافت نمایید. روزگار مشاغل سنتی، سپری شده است.