این کتاب به موضوعاتی نظیر پروتکل های شبکه، مدل OSI، عیب یابی، اجرای شبکه و نیازمندی های آن، ابزارها و بسیاری عناوین دیگر در رابطه با مباحث شبکه پرداخته است.