اسلاید های Socket Programming in C++/C در دو بخش اتصال گرا و بدون اتصال به تشریح مباحث برنامه نویسی سوکت به زبان های سی و سی پلاس پلاس پرداخته است.