کتاب “یادگیری ماشینی” این روش‌ های درحال توسعه را که می‌ توانند به‌طور خودکار الگوهای موجود در داده را تشخیص دهند و سپس از الگوهای کشف‌ شده برای پیش‌ بینی داده‌ های آینده استفاده کنند، ارائه می‌ دهد.