آرشیو مربوط به تگ : تولید نرم افزار

مقاله « تخمین هزینه های نرم افزار » ، نوشته مرتضی وکالتی

مقاله « تخمین هزینه های نرم افزار » ، نوشته مرتضی وکالتی

در این مقاله بعد از تعریف تخمین ھزینه و انواع تخمین به تعریف و مقایسه سه روش از روش ھای تخمین ھزینه ھای نرم افزاری یعنی روش امتیاز کارکردی (Function Point = FP)، روش COCOMO و روش FPROM می پردازیم.

مجموعه فیلم های آموزش مقدماتی نرم افزار متلب ۲۰۰۹

مجموعه فیلم های آموزش مقدماتی نرم افزار متلب 2009

MATLAB زبانی است که کاربرد کامپیوتر در مهندسی را با کارائی بالا تضمین کرده و امکانات محاسباتی، تصویری و برنامه نویسی را در محیطی آسان و آشنا فراهم می کند.