یکی از تکنولوژی هایی که موجب افزایش اعتماد گردیده ، امضای دیجیتالی می‌ باشد.