سؤال متداولی که پرسیده می شود این است که جاوا را از کجا آغاز کنیم؟ زمانی که با یک زبان برنامه نویسی همچون جاوا مواجه می شویم بهتر است که هزینه آموزش آن را در نظر بگیرید.