این کتاب به تشریح شماره و دلایل انواع خطاهای مودم پرداخته و برای تشخیص و عیب یابی خطای اتفاق افتاده در زمان کار با مودم بسیار مفید می باشد.