کتاب “برنامه نویسی حرفه ای لینوکس” در محیط های مختلف لینوکس اعم از کرنل، دسکتاپ و وب روش ها، ابزارها و تکنیک های حرفه ای برنامه نویسی را نشان داده است.