ویرایش نهم این کتاب با معرفی اصول طراحی بتن مسلح در یک سبک روشن و قابل درک، همراه شده است.