سرفصل مطالبی که در این اسلاید آمده است عبارتند از : تعریف کنترل داخلی ، موارد مورد انتظار یک واحد تجاری ، ضرورت وجود کنترل های داخلی ، کنترل های داخلی حسابداری در برابر کنترل های داخلی اداری