بسیاری از دانشجویان و کاربرانی که از لینوکس استفاده می کنند خواستار این هستند که در لینوکس برنامه نویسی کنند.