در این فیلم ابتدا به چند نکته که قبل از نصب ویندوز ۸ باید انجام شود پرداخته شده است ، سپس نصب ویندوز ۸ آموزش داده می شود و در نهایت به چند کار که باید بعد از نصب ویندوز انجام شود اشاره شده است.