در این قسمت می توانید فیلم آموزش پخت شله زرد که در تاریخ ۱۱ دی ۱٣۹۲ توسط خانم حسینی در برنامه به خانه بر می گردیم ارائه داده شده است را دریافت نمایید.