این کتاب برگرفته از مجموعه مقالات دوره ای و مرتبط به هم و چندین مثال مختلف می باشد و سعی شده است با زبانی ساده و از کوتاه ترین راه شما را با HTML آشنا سازد.