این کتاب با نگارشی ساده و روان، شما را با ASP.Net آشنا می سازد و مفاهیم این روش برنامه نویسی را بیان نموده است.