HTML5 و CSS3 در اصل ادامه راه نسخه‌ های قبلی HTML و CSS به‌ حساب می‌ آید.