کتاب حاضر با استفاده از نسخه ۱۶٫۵ نرم افزار OrCAD نوشته شده است. با مطالعه این کتاب می توانید برای شبیه سازی و تجزیه و تحلیل مدارهای الکترونیکی از نرم افزار OrCAD استفاده نمایید.