این جزوه به تشریح مفاهیم درس نظریه زبان ها و ماشین ها پرداخته است و با استفاده از مثال های مختلف می تواند به شما کمک کند تا مباحث این درس را هر چه بهتر فرا بگیرید.